Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Planuri de învăţământ/ Programe şcolare/ Standarde de pregătire profesională/ Nomenclator


 OMEN nr. 3914/2017 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasa a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional

  
 OMEN nr. 3915/2017 privind aprobarea Planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică comasată / stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală – CDL, pentru clasele a X-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional


 OMENCS nr. 4457/2016 privind aprobarea Planurilor de învăţământ şi a Programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional


 OMENCS nr. 4121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 Cadrul național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic


 OMENCS nr. 3742/2016 privind aprobarea modelului Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS;


 OMEN nr. 3152/2014 privind aprobarea planului – cadru de învățământ pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani;


 OMEN nr. 3218/2014 privind aprobarea planului – cadru de învățământ pentru învățământul profesional special;


 OMEN nr. 4437/2014 referitor la aplicarea programelor școlare în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și în învățământul profesional special, începând cu anul școlar 2014-2015, precum și pentru aprobarea programei școlare pentru consiliere și orientare, curriculum diferențiat pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (valabil în anul școlar 2017-2018 prin articolele 1, 3 și 4);


 OMECS nr. 3684/2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală – CDL), pentru clasele a X-a și a XI- a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani (valabil în anul școlar 2017-2018 pentru clasa a XI-a învățământ profesional);


 OMECS nr. 5058/2015 privind aprobarea programelor școlare ale modulelor pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a și a XI-a, învățământ profesional cu durata de 3 ani (valabil în anul școlar 2017-2018 pentru clasa a XI-a învățământ profesional);


 OMECS nr. 5293/2015 privind aprobarea Structurii standardului de pregătire profesională din învățământul profesional și tehnic;


 HG nr. 1555/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare


 HG nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare